Den 1 april 2019 trädde en ny säkerhetsskyddslag i kraft. Lagen, som är tillämplig på samtliga organisationer vars verksamheter till någon del är av betydelse för Sveriges säkerhet, ställer såväl tydligare som mer omfattande krav än tidigare.

Den nya säkerhetsskyddslagen utgår från tre säkerhetsskyddsåtgärder: informationssäkerhet, fysisk säkerhet och personalsäkerhet. Personalsäkerhet är ett nytt begrepp i sammanhanget, och har introducerats i syfte att understryka vikten av att förebygga att personal som är olämplig från säkerhetssynpunkt deltar i säkerhetskänslig verksamhet. Kravet på personalsäkerhet realiseras i verkligheten genom en säkerhetsprövning som är obligatorisk vid såväl nyanställningar som vid ändrade arbetsuppgifter.

Grundutredningen som bas

Vad innebär då en säkerhetsprövning för de verksamheter som omfattas av säkerhetsskyddslagen? För det första är det viktigt att vara medveten om att en säkerhetsprövning ser olika ut beroende på vilken säkerhetsklassificering anställningen har, men oavsett säkerhetsklass ska en säkerhetsprövning alltid innefatta en grundutredning. En grundutredning är – precis som namnet antyder – en slags grundläggande kontroll där uppgifter om den sökandes personliga förhållanden hämtas in. I praktiken består en grundutredning av exempelvis verifiering av betyg, intyg, referenser samt övriga uppgifter.

Enligt propositionen till den nya lagen är det grundutredningen som är den viktigaste delen i en säkerhetsprövning, just eftersom den syftar till att säkerställa att arbetsgivaren har en tillräckligt god personkännedom om den sökande. En registerkontroll – som också är ett krav enligt lagen om en anställning placerats i säkerhetsklass – är visserligen ett slags verktyg för att erhålla god personförståelse, men en sådan kontroll måste alltid föregås av en grundutredning för tillräcklig förståelse.

En tidskrävande process

En grundutredning är i teorin enkel, men den är dessvärre tidskrävande. Bakgrundskontrollen ersätter stora delar av arbetet, vilket ger fler sökande möjlighet att delta i en rekryteringsprocess och möjliggör dessutom enkelt bort de som uppenbart är olämpliga för säkerhetskänsligt arbete. En bakgrundskontroll innefattar även en juridisk screening, vilket innebär att även anställningar som inte har placerats i säkerhetsklass kan erbjudas en slags motsvarighet till en registerkontroll.

ToFindOut erbjuder kontroller som är utformade efter säkerhetsskyddslagen, och kan hjälpa er med er första screening – kontakta oss gärna för mer information!

Vill du veta mer?

Fyll i vår intresseanmälan för mer information om priser och hur en bakgrundskontroll kan skapa en större trygghet i er rekryteringsprocess!