Ordlista

Vi har gjort en ordlista om bakgrundskontroller vid rekrytering och anställning, eftersom det kan vara krångligt att förstå innebörden av alla begrepp. Här lär du dig mer om de uttryck och ord som används.

Ordlista om bakgrundskontroller vid rekrytering och anställning

A

Allmän handling

Varje handling som har kommit in till eller är upprättad hos en statlig eller kommunal myndighet och som förvaras hos myndigheten. Handlingen kan vara i pappersform, innehållet i ett e-brev, ett ljud- eller videoband, en cd eller en diskett, och så vidare. Offentlighetsprincipen innebär att vem som helst får begära ut en allmän handling. Myndigheten ska då göra en sekretessprövning och handlingen ska lämnas ut om inte sekretess föreligger.

Allmänna mål (A-mål)

Mål hos Kronofogdemyndigheten som rör betalningskrav från den offentliga sektorn, det vill säga skulder till stat och kommun. Skulderna rör till exempel skatter, böter, offentliga avgifter och studiemedel.

B

Bakgrundskontroll

Bakgrundskontroller vid rekrytering och anställning utförs för att kontrollera personers bakgrund och ge en bredare bild av den kontrollerade. Det kan till exempel handla om uppgifter om begångna brott och skulder. Uppgifterna hämtas ofta från myndigheter, domstolar och tidigare arbetsgivare. Personuppgiftslagen sätter gränser för vad som får registreras om enskilda personer vid sådana kontroller.

Bakgrundskontrollföretagen (BKF)

Bakgrundskontrollföretagen (BKF) är en branschorganisation där medlemmarna förbinder sig att följa vissa etiska riktlinjer

Behandling (av personuppgifter)

Varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter, vare sig det sker på automatisk väg eller inte, till exempel insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning eller ändring, återvinning, inhämtande, användning, utlämnande genom översändande, spridning eller annat tillhandahållande av uppgifter, sammanställning eller samkörning, blockering, utplåning eller förstöring.

Belastningsregister

Svenskt register som Polismyndigheten (före 2015 Rikspolisstyrelsen) för enligt lagen (1998:620) om belastningsregister, och som bland annat innehåller information om den som ålagts påföljd för brott genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot eller fått åtalsunderlåtelse.

Betalningsanmärkning

Anteckning hos kreditupplysningsföretag om att en person eller ett företag inte har betalat sina skulder i tid. Anteckningen kan gälla utslag i mål om betalningsföreläggande (se nästa ord) hos Kronofogdemyndigheten (även ansökan om betalningsföreläggande mot företag), tredskodom från tingsrätten, missbruk av en kredit, konkurs, ett misslyckat utmätningsförsök, beslut om skuldsanering samt restförda skatter och avgifter.

Betalningsföreläggande

Den som vill ha betalt för en fordran (eller dennes ombud) kan ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. Om den som ska betala inte protesterar mot föreläggandet meddelar Kronofogdemyndigheten ett utslag. Utslaget kan sedan ligga till grund för Kronofogdemyndighetens arbete med att driva in skulden.

Betalningspåminnelse

Påminnelse om att en skuld – till exempel en faktura eller en hyresavi – har förfallit till betalning.

Blockering (av personuppgifter)

En åtgärd som vidtas för att personuppgifterna ska vara förknippade med information om att de är spärrade och om anledningen till spärren och för att personuppgifterna inte ska lämnas ut till tredje man annat än med stöd av 2 kap. tryckfrihetsförordningen.

Borgensman

En person som har ingått borgen för någon annan, det vill säga har lovat att till exempel betala någon annans lån om inte låntagaren själv betalar.

Borgenär

En person eller ett företag som har en fordran hos en annan person eller företag (gäldenären).

Brottmål

Om åklagaren beslutar att åtala en person för ett brott innebär detta att det blir rättegång i tingsrätten. Domstolens uppgift är att pröva om åklagaren med hjälp av utredningen kan bevisa att den åtalade har begått just det brott som åklagaren påstår.

D

Dataskyddsförordningen

Se GDPR.

Data

Uppgifter eller information om något, oftast i samband med mätningar eller rapportering, exempelvis personuppgifter. Data är alltså inte synonymt med dator.

Delgivning

En handling skickas eller lämnas till någon på ett sätt som innebär att den personen bevisligen har underrättats om det som står i handlingen. Delgivning sker vanligen genom att personen genom att underteckna ett kvitto bekräftar att denne har tagit emot handlingen.

Dröjsmålsränta

Ränta som en gäldenär kan bli skyldig att betala om denne inte betalar en fordran i tid. Enligt räntelagen utgår dröjsmålsräntan med Riksbankens referensränta plus åtta procentenheter. Om det i förväg har träffats ett avtal om ränta gäller avtalad ränta.

E

Enskilt mål (E-mål)

Mål hos Kronofogdemyndigheten som rör betalningskrav från privata fordringsägare, till exempel kontokortsskulder, banklån och hyresskulder.

Exekutionstitel

Underlag som krävs för att Kronofogdemyndigheten ska kunna verkställa ett krav, till exempel genom utmätning. Underlaget kan vara en dom, ett utslag eller ett skattebeslut.

F

Fordran

Om någon är skyldig dig pengar så har du en fordran på den personen.

Fordringsägare

Den som har ett krav på betalning, det vill säga äger fordran.

Fysisk person

Fysisk person är en enskild människa till skillnad från en juridisk person som är till exempel ett bolag.

G

GDPR

Det inom EU gemensamma regelverk som sedan 25:e Maj 2018 reglerar hanteringen av personuppgifter. I denna lag förtydligas alla skyldigheter som den som behandlar personuppgifter har och vilka rättigheter personen har vars personuppgifter behandlas. Påminner mycket om den tidigare Personuppgiftslagen, men har stärkt skyddet för den enskilde.

Gäldenär

Den (person eller företag) som är skyldig att betala en skuld till någon annan (borgenären).

I

Inkasso

Indrivning av egen eller annans fordran genom inkassoåtgärd.

Inkassoåtgärd

En påtryckning på gäldenären, till exempel ett inkassokrav. Det är inte en inkassoåtgärd att på en faktura eller betalningspåminnelse ange tid för betalning, eller att fordran kommer att överlämnas för inkasso om den inte betalas.

Inspektion

Med inspektion menas att man gör en undersökning – på plats eller via brev eller e-post – för att se om till exempel personuppgiftslagen efterlevs.

Intresseavvägning

Den som ska behandla personuppgifter har ett intresse av att utföra behandlingen. Detta intresse ska ställas (vägas) mot de registrerades intresse av integritetsskydd.

J

Juridisk person

Exempelvis ett företag, myndighet eller förening som precis som en fysisk person kan äga egendom, låna pengar eller bli stämd inför domstol.

K

Kandidatkopia

Den kopia på rapporten som kandidaten alltid kan få ta del av

Konkurs

Rättsligt förfarande som innebär att en persons eller ett företags affärer måste avslutas och tillgångarna säljas så att inkomsterna kan delas mellan dem som harfordringar på personen eller företaget.

Kreditupplysning

En ekonomisk information om en person eller ett företag. En kreditupplysning kan ha olika former och varierar från fall till fall. Informationen är framför allt inriktad på ekonomiska förhållanden men även andra personliga uppgifter kan ingå, till exempel om du är gift eller om du har utvandrat.

Känsliga personuppgifter

Personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt sådana personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv.

L

Laga kraft

Att ett beslut vunnit laga kraft innebär att det inte längre kan överklagas.

M

Mottagare

I denna ordlista om bakgrundskontroller vid rekrytering och anställning menas med mottagare den person till vilken personuppgifter lämnas ut.

O

Offentlighetsprincipen

Var och ens rätt till insyn och kontroll av myndigheter, bland annat rätten att ta del av offentliga handlingar.

P

Personlig integritet

Det finns ingen allmänt vedertagen definition på begreppet personlig integritet. Integritet är en inre egenskap som är olika hos olika individer. ”Rätten att få vara i fred” är en vanlig tolkning. ”Rätten att få sin personliga egenart och inre sfär respekterad och inte utsättas för kränkande behandling” är en annan. Men i denna ordlista om bakgrundskontroller vid rekrytering och anställning är det viktigt att nämna att den personliga integriteten är av högsta vikt för ToFindOut och alltid i fokus.

Personuppgifter

All slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en (fysisk) person som är i livet. Även bild- och ljuduppgifter om en (fysisk) person räknas som personuppgifter, även om inga namn nämns. Krypterade eller kodade uppgifter är också personuppgifter om någon har en nyckel som kan koppla dem till en person.

Personuppgiftslagen

Numera ersatt av GDPR. Tidigare den svenska lag som reglerade all hantering av personuppgifter i Sverige.

Personuppgiftsansvarig

Den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen, det vill säga syftet med, och medlen för behandlingen av personuppgifter. Observera att det nästan alltid är en juridisk person, en myndighet, ett företag eller en organisation som är personuppgiftsansvarig. Minnesregel: Det är den personuppgiftsansvarige som ska betala skadestånd till en registrerad som har blivit skadad eller kränkt av behandlingen.

Personuppgiftsbiträde

Den som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.

Personuppgiftsombud

Den fysiska person som, efter att ha utsetts av den personuppgiftsansvarige, självständigt ska se till att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt.

Preskription

När rätten att kräva in en fordran upphör, eftersom fordringsägaren har försummat att göra fordran gällande inom viss tid.

R

(Den) registrerade

Den som en personuppgift avser, det vill säga handlar om.

Registrator

Person som registrerar. Används vanligtvis om tjänstemän vid myndigheter och andra ämbetsverk eller institutioner. En registrator har ofta till uppgift att ta emot och registrera inkommande handlingar samt anteckna vidtagna åtgärder.

Rättning

Rätt att påpeka och kunna ändra felaktiga personuppgifter. Möjliggörs genom kandidatkopian.

S

Sekretess

Sekretess är beteckningen på att någon information som inte ska lämnas ut och därför inte blir allmänt tillgänglig.

Skuldsaldo

Skuldsaldo visar din aktuella skuld hos Kronofogden. I en bakgrundskontroll redovisas summan av skulderna och antalet skulder (mål) de senaste 12 månaderna. Antalet är uppdelat i A-mål (Allmäna; skulder till stat) respektive E-mål (Enskilda: vanligtvis skulder till företag).

Skuldsanering

Sanering av en privatpersons skulder som vanligtvis innebär att den skuldsatte genom en avbetalningsplan får leva på existensminimum i fem år. Efter denna period upphör betalningsansvaret för resten av skulderna.

Solidariskt betalningsansvar

Förpliktelse för var och en av flera som gemensamt är betalningsansvariga att vid krav betala hela beloppet.

Strafföreläggande

Vid mindre allvarliga brott som den misstänkte har erkänt, kan åklagare besluta om så kallat strafföreläggande i stället för att åtala, vilket innebär att det inte blir någon rättegång.

T

Tillsyn

Samlingsnamn på kontrollåtgärder mot ansvariga som till exempel Datainspektionen gör med anledning av klagomål från enskilda, uppgifter i massmedia eller på eget initiativ. Åtgärderna innefattar fältinspektioner och inspektioner genom enkäter eller annan kontroll per e-post, telefon eller brev.

Tillsynsmyndigheten

Den myndighet som regeringen utser för att utöva tillsyn.

Tredje land

En stat som inte ingår i EU eller är ansluten till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Detta innebär alla länder utanför de 25 EU-staterna samt Norge, Island och Liechtenstein.

Tredje man

Någon annan än den registrerade, den personuppgiftsansvarige, personuppgiftsombudet, personuppgiftsbiträdet och sådana personer som under den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets direkta ansvar har befogenhet att behandla personuppgifter.

Tredskodom

När domstolen har dömt i ett mål där ena parten inte har infunnit sig eller inte har besvarat en stämning.

Tvist (tvistemål)

Om två parter inte kommer överens uppstår en tvist. Om parterna inte kan lösa tvisten själva, kan tingsrätten pröva tvisten. Det kallas då för ett tvistemål.

U

Utmätning

Att Kronofogdemyndigheten med tvång använder någonting som gäldenären äger till att betala dennes skulder. Utmätning av lön innebär att pengar dras direkt från gäldenärens inkomst.

Utslag

Kronofogdemyndighetens beslut om betalningsföreläggande som kan användas för att Kronofogdemyndigheten ska kunna verkställa ett krav.

V

Verkställighet

När Kronofogdemyndigheten efter ansökan från borgenären verkställer ett utslag eller en dom, till exempel genom utmätning.

Å

Återvinning

Den som är missnöjd med ett betalningsföreläggande eller en tredskodom kan ansöka om återvinning, det vill säga omprövning av ärendet, inom viss tid.

Källa:
Datainspektionen (2015-10-09)

Fler frågor eller funderingar? Spana in vår FAQ!

Saknar du något i vår ordlista om bakgrundskontroller vid rekrytering och anställning? Kontakta oss!

som du inte fick svar på i vår ordlista om bakgrundskontroller vid rekrytering och anställning?