Samtycke var centralt i gamla Personuppgiftslagen (PuL) och lite av en sorts “frikort”. Kraven för samtycke är dock skarpare och mer omfattande i GDPR än i PuL. För ett giltigt samtycke krävs att viljeyttringen är frivillig, specifik, informerad och går att återkalla eller ångra. Av dessa är kriteriet gällande frivillighet särskilt viktigt, och frivilligt samtycke ställer krav på ett jämlikt maktförhållande mellan båda parter. En arbetsgivare och en arbetssökande anses inte vara jämlika även om det har varit frivilligt att söka tjänsten och en arbetsgivare har informerat om detta redan i annonsen.

Vad innebär detta för dig som kund?

I praktiken blir det ingen skillnad i processen. Processerna kring bakgrundskontrollen ser likadana ut, och vi fortsätter att hålla de höga krav som gäller vid ett samtycke såsom transparens, tydlighet och specifikation även vid intresseavvägning. 

Intresseavvägning innebär att du som arbetsgivare behöver ha ett berättigat intresse av att behandla personuppgifterna som en bakgrundskontroll innebär. Då du som kund idag redan genomför en bakgrundskontrollsprocess via ToFindOut förutsätts ditt företag ha en tydlig motivering till varför ni nyttjar våra tjänster. Det innebär att ni har ett berättigat intresse. Ansvaret att ha gjort en relevant och proportionerlig bedömning avseende beslutet att göra bakgrundskontrollen åligger dig som arbetsgivare att göra innan och gärna dokumentera detta.

När en uppdragsgivare genomför en bakgrundskontroll via ToFindOut sker kontrollen helt transparent, där vi genom vår tjänst informerar den arbetssökande om den kommande bakgrundskontrollen och tar in ett godkännande från den arbetssökande i och med att denne önskar gå vidare i processen. Detta är inte ett inhämtande av samtycke (och ersätter alltså inte det berättigade intresset som grund) utan en möjlighet för den arbetssökande att inte delta i detta moment av rekryteringsprocessen. 

När det gäller rutiner och tillvägagångssätt kommer ingenting att ändras. Ni gör er beställning på samma sätt som tidigare, rapportens innehåll är oförändrat och vår dialog med kandidaten sker även på samma vis som förut.

Vad innebär det för kandidaterna?

I praktiken ingenting. Kandidaten behöver i stället för att ge sitt samtycke till en bakgrundskontroll intyga att denna har läst och förstått innebörden av processen och ge sitt godkännande att gå vidare i densamma. De kommer fortsatt att bli informerade om vad bakgrundskontrollen innebär, syftet med den och vilka kontrolluppgifter vi inhämtar. Kandidaten kan även fortfarande återkalla sitt godkännande och som tidigare få en egen kopia av rapporten. Det betyder att ToFindOut har kvar de omfattande kraven som gäller för samtycke trots att detta inte är krav vid intresseavvägning. Men bytet från samtycke till intresseavvägning ger en stabilare legal grund för vår (och er) hantering av personuppgifter. 

 

Vad innebär samtycke?
För giltigt samtycke krävs att en viljeyttring som är frivillig, specifik, tidspecifik, går att återkalla eller ångra med mera och där ett frivilligt samtycke ställer krav om ett jämlikt förhållande mellan parterna.

Vad innebär intresseavvägning?
Om en arbetsgivares intresse av att behandla personuppgifter väger tyngre än kandidatens intresse av att skydda sina personuppgifter har arbetsgivaren ett berättigat intresse.

Vad är PuL?
Personuppgiftslagen, ofta förkortad PUL eller PuL, var en svensk lag och var den svenska implementeringen av EU:s dataskyddsdirektiv 95/46/EG. Lagen reglerade behandling av personuppgifter.

Vad innebär intresseavvägning för kandidaterna?
I stället för att lämna samtycke till att personuppgifter behandlas godkänner de att personuppgifter behandlas genom att välja att gå vidare i processen. 

Slopas samtycket helt nu?
Nej, i vissa fall kommer vi behöva kandidatens samtycke för att begära ut information. Det gäller främst på utländska kontroller.

Vad är skillnaden på att samtycka och att godkänna?
Med ett samtyckesförfarande ska det juridiskt finnas möjlighet till ett val att inte samtycka, dvs att man inte samtycker till en bakgrundskontroll och ändå gå vidare rekryteringsprocessen. Att i stället intyga att man har tagit del av informationen och godkänner att gå vidare tydliggör också alternativet om man inte godkänner är en betydligt rakare och mer transparant dialog med kandidaten, tycker vi och juristerna.

Vad innebär intresseavvägning för mig som kund?
Ingenting praktiskt och inga processer förändras. Det berättigade intresset att göra bakgrundskontroll vid rekrytering, det vill säga er motivering, finns förmodligen i er rekryteringspolicy, riktlinjer- och eller rutin. Vill ni ta tillfället att uppdatera den befintliga kan vi hjälpa er. Vill ni bolla frågor eller få mera information så hör av er till er kundansvarig.

När sker ändringen?
I första halvan av juni sker denna förändring vilket kommer i synas i vår kommunikation till er och era kandidater.