Digitalisering och teknologiska innovationer påverkar alla delar av ett bolag idag. Så även compliance – men på vilket sätt? Hur anpassar man sig på bästa sätt efter de nya spelreglerna?

Att arbeta med compliance i den digitala tidseran innebär inte att låta en robot komma på en plan för företagets regelefterlevnad. Det handlar snarare om att vissa processer automatiseras och att hanteringen av uppgifter effektiviseras tack vare AI. Inget av detta är däremot möjligt utan lite mänsklig handpåläggning.

Gör ni verkligen rätt?

Ställ kritiska frågor och granska verksamheten med digitaliseringens glasögonen på er. De största följderna av tiden vi verkar i idag är den stora mängden data. Det första ni bör fråga er är om ni utnyttjar all data eller om ni lagrar för stora mängder. Kanske strider ni till och med mot gällande lagstiftning? Beroende på vilken typ av information ni besitter måste den hanteras på olika sätt. Knäckfrågan för många är just hur datalagringen ska ske i enlighet med de allt hårdare kraven på området. Här kan AI onekligen vara till stor hjälp.

Alla verksamheter ser olika ut. Säljer man tjänster eller produkter är man dock i behov av vissa kunduppgifter för att maximera affärsnyttan. Här är det perfekt att integrera AI i verksamheten. Genom att exempelvis skapa en plattform där alla kunder får fylla i sin information formas en enhetlig kanal för uppgiftshanteringen. Informationen som anges samlas sedan i en databas där ni själva kan ange exakta villkor för vilken information som ska sparas och hur länge. Ett enkelt sätt att exempelvis följa GDPR utan att göra någon större ansträngning, mer än att ange villkoren för olika typer av data. Nyckeln är att så långt det är möjligt lämna manuella processer.

Regtech – hjälp?!

I det enorma informationsflöde som omgärdar oss är det viktigt att bygga upp hållbara processer, precis som vi nämnt här ovan. Det handlar om att arbeta i symbios med AI – inte att låta robotarna ta över hela arbetsroller. Compliance har blivit ett allt mer affärskritiskt område till följd av nya regelverk som uppdateras och tillkommer i allt snabbare takt. Här kommer även regtech in i bilden.

Regtech är en förkortning av regulatory techonology, alltså tekniska lösningar för regelefterlevnad. Det är ett område som vuxit fram i kölvattnet av de ökade kraven på agila juridiska lösningar. Nuförtiden fungerar det inte längre att ha ett team av jurister som ska utvärdera all information som företaget besitter. Den utvärderingen måste in i teknologin, in i mjukvaran och koden. Genom att ändra en kod för datalagring påverkas alla uppgifter företaget besitter. Att låta en jurist sitta och gå igenom allt bit för bit blir resurskrävande. 

Datahantering är själva kärnan i arbetet med bakgrundskontroller. Det är också ett bra exempel på en regtech-lösning som kan jackas in och implementeras i en verksamhet för att höja affärsnyttan. Som det ser ut nu handlar arbetet med compliance till mångt och mycket om att hitta externa effektiviserande moduler för att kunna bygga vidare på sin egen verksamhet. Det är inte längre möjligt att skapa alla lösningar inhouse, åtminstone är det inte optimalt ur ett resursperspektiv. Våga fråga externa parter om hjälp, det kommer finnas mer än en utsträckt hand redo att ledsaga er genom den digitala compliance-transformationen.