Mjuka värden kan inte mätas, ändå är de ofta avgörande för framgång. Vid flera tillfällen de senaste åren har vi sett stora företag drabbas av problem som resulterar i bristande tillit. Frågan är dock vad som ingår i begreppet och hur man kan gå tillväga för att optimera förtroendet för, eller i, en organisation.

Ett företags framgångsfaktor presenteras allt som oftast i termer som omsättning och vinst. Underlag man kan ta på och förhålla sig till på ett direkt sätt. Det är så det alltid har varit och förmodligen så det kommer fortsätta vara. Inget konstigt med det. Däremot bör perspektiven vidgas ytterligare. Vad skulle ske om näringslivet började tala mer om tillit? Förtroende och tillit från såväl interna som externa intressenter är avgörande för att ett företag ska lyckas. Det kan vara skillnaden mellan en organisation som uppfyller sin fulla potential och en organisation som riskerar att fallera fullständigt.

Det finns ett otal exempel på tillitsbaserade företagskriser de senaste åren. Företagsjättar som Volkswagen, Facebook och Uber har alla påverkats negativt till följd av att deras intressenter inte kunnat lita på dem fullt ut. Miljöskandaler, utförsäljning av personuppgifter och bristfälliga arbetsvillkor har legat bakom respektive företagsskandal. Den röda tråden som löper genom alla dessa exempel är brister i tilliten på olika nivåer. Med ökat förtroende internt i dessa företag hade skandalerna inte uppstått. Så, hur optimerar du tilliten i din organisation?

Vad är tillit?

Vi tar det från början. Vad innebär tillit egentligen? Managementforskarna vid Harvard Business School, Sandra J. Sucher och Shalene Gupta, definierar det som två personers vilja att agera på ett transparent och sårbart sätt med antagandet att den andra personen agerar i välvilja. Frågan som måste ställas är dock hur vi uppnår det här stadiet?

Svaret på ovanstående fråga varierar givetvis beroende på vem intressenten i fråga är. Sucher ställer upp tre grundläggande nyckelfaktorer som tillit bygger på i näringslivet. Det handlar om företagens ekonomiska, juridiska och etiska ansvar. Vad dessa innebär skiljer sig åt intressenterna emellan. Generellt förväntar sig respektive intressent följande av företaget:

Allt börjar med tillit

Tillit är en effektiviserande faktor. Känner medarbetare förtroende för varandra kan arbetet fortlöpa utan att saker och ting behöver dubbelkollas eller köras genom flera hierarkiska nivåer. Tillit från kundsidan ökar försäljningen och ett förtroendeingivande företag är mer sannolika att få större finansiell stöttning från finansiärer.

Teknisk kompetens och sociala förutsättningar

Vid en första anblick kan det verka svårt att sätta fingret på vad den röda tråden är mellan intressenterna och deras respektive förväntningar. Det korta svaret är kompetens. Det lite längre svaret är teknisk och social kompetens.

Den grundläggande förväntningen på ett företag är att de ska leverera bra tjänster och produkter – teknisk kompetens. Förutsättningen för detta är först och främst att ha rätt personer på rätt plats. För det andra gäller det att medarbetarna trivs och mår bra för att kunna prestera på topp – sociala förutsättningar. Om bra och efterfrågade produkter levereras genererar företaget större intäkter och blir mer intressant för externa finansiärer.

Börja i rätt ände

Allt börjar med människorna bakom företaget. Att skapa en förtroendeingivande atmosfär är grundläggande för framgång, men det kan krävas stora insatser för att nå dit. Rekryteringar är kostsamma processer och felaktiga rekryteringar kan få katastrofala konsekvenser. Så, hur säkerställer man egentligen att en kandidat går att lita på? Utöver gedigna intervjuer så är bakgrundskontroller ett viktigt verktyg.

En bakgrundskontroll är kostnadseffektiv och ger svar om de mest fundamentala uppgifterna om kandidaten. Om det framkommer att en person har ett register med betungande ekonomiska och juridiska förseelser kan det stå organisationen dyrt i framtiden. Samtidigt skapas trygghet och tillit hos redan anställda när arbetsplatsen är trygg. Dessutom vet kunder och investerare vet att organisationens grundläggande värden värnas om. Tillit måste alltid vara ömsesidigt. Den mest grundläggande tillitsfrågan som måste lösas är mellan arbetsgivaren och dennes anställda, i ett tidigt skede. Om förtroende inte finns mellan samtliga parter riskerar en negativ dominoeffekt att uppstå. Mjuka värden kan få hårda konsekvenser.

Vill du veta mer?

Fyll i vår intresseanmälan för mer information om priser och hur en bakgrundskontroll kan skapa en större trygghet i er rekryteringsprocess!