Finansbranschen verkar under en rad regelverk, som bland annat inkluderar lagkrav på lämplighetsbedömning. Öppenhet och ansvar är en självklarhet för oss som arbetar inom en förtroendebransch, menar Helena Palmgren, vd på Brummer & Partners pensionsbolag Brummer Life.

Brummer & Partners är en av Europas ledande hedgefondförvaltare som 2011 startade pensionsbolaget Brummer Life. Bolaget erbjuder bland annat tjänstepension till företag och dess medarbetare i Sverige. Brummer Life beskriver sig som en aktör som går på tvärs emot traditionella pensionsaktörer med kostnadsfri flytträtt, fokus på kapitalförvaltning och begriplighet genom transparens. De arbetar helt utan provisioner, på en marknad som ofta präglas av motsatsen.
Helena Palmgren är vd för Brummer Life. Vi möts på gruppens huvudkontor i Stockholm. Stämningen på kontoret är varm och professionell.

– När jag kom in i bolaget för åtta år sedan brukade jag alltid tala om att jag hade kommit till kompetensens hus, den känslan står sig än idag. Oavsett vem du träffar här – en jurist, en ekonom, kommunikatör, försäkringsrådgivare eller systemutvecklare, märks det att alla går den där extra milen – i och för sin yrkesroll, men allra främst för våra kunder, inleder Helena.

En förtroendefråga

Vi diskuterar hur företag som verkar inom förtroendebranscher värnar om att upprätthålla sina säkerhetsrutiner. Helena beskriver hur finansbranschen överlag lägger stor vikt vid rutiner som skapar säkra arbetsprocesser och trygghet. Det börjar redan vid rekryteringsprocessen. Brummer Life har en tydlig struktur kring sina rekryteringar, där kravspecen är omsorgsfullt utformad.
– Vi har mycket höga krav på vilka vi rekryterar, det har vi haft sedan start. Att förvalta andra människors pengar handlar till syvende och sist om förtroende. Det är givet för oss att alla medarbetare har en adekvat bakomliggande, såväl teoretisk som praktisk, kompetens och erfarenhet. En stor andel har högskoleexamen, och av gruppens ca 400 medarbetare har ungefär 100 stycken universitetsutbildning i matematik. Därtill behöver våra rådgivare vara diplomerade av en erkänd branschspecifik oberoende utbildningsinstans. Vi rekryterar främst erfarna rådgivarprofiler, förklarar Helena. En annan mycket betydelsefull faktor är de personliga egenskaperna, värderingar, viljan och förmågan att bidra och göra verklig skillnad utifrån kundens genuina behov. Därmed säkerställs vår ambition om att erbjuda ett långsiktigt, kundanpassat mervärde.

Sedan start har bakgrundskontroll genomförts inför varje avtalsskrivning med en ny medarbetare, oavsett anställningsform eller tjänst.

– Det är en kvalitetsmässig hygienfaktor för oss, vi gör och har alltid gjort bakgrundskontroller på varenda person. Vi behöver säkerställa att kandidaterna inte har något avvikande i sitt bagage, felhanterade skulder eller annat, som skulle kunna innebära en förtroenderisk.

När lagen kallar

Finansbranschen styrs av flertalet regelverk. I fjol tillkom lag (2018:1219) om försäkringsdistribution – även kallad IDD. Kort beskrivet innebär lagen ökad transparens och högre krav på såväl redovisning av avgifter som kunskapskrav samt lämplighetsbedömningar av bolagens representanter. För försäkringsbolagens rekrytering av rådgivare ställer lagen krav på en dokumenterad lämplighetsbedömning innan anställning.

Enligt lagen får ingen rådgivare bedriva försäkringsdistribution om personen ifråga är underårig, satt i konkurs, har näringsförbud eller har en överförmyndare. Individen får inte heller förekomma i belastningsregistret avseende vissa allvarliga förmögenhetsbrott, eller viss ekonomisk brottslighet. Lagen föreskriver att personen ska ha visat skötsamhet i ekonomiska angelägenheter, något som även Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:10) om försäkringsdistribution betonar. På ett mer konkret plan beskriver Finansinspektionen att det i praktiken innebär att personen som distribuerar försäkringar inte får ha skulder, verkställda hos Kronofogdemyndigheten, som överstiger 100 000 kronor. Individen får inte heller, under de senaste fem åren, ha fått ett tillstånd eller en registrering återkallad. Helena kommenterar:

– Vår rutin fyller redan det lagkravet. Vi ser det nya regelverket som ett kvitto på vår egen ambition från start. Min uppfattning är att försäkringsbranschen över lag har varit mån om säkerheten och tryggheten för både den egna verksamhetens kärnverksamhet och kundförtroendet.

Arbetsgivare – slut upp!

Bakgrundskontrollprocessen är inte lika självklar för alla branscher. Helena uppmuntrar till ett förändrat, branschöverskridande synsätt, men understryker att frågan bör anpassas till verksamhetens ändamål och hanteras på ledningsnivå.

– Allt i vår samtid går mot öppenhet, transparens och samtidigt mot ett ökat integritets- och säkerhetstänk. Även om andra branscher som idag inte styrs av lagkrav på bakgrundskontroller kan alla hamna i en utsatt situation. I en verklighet och framtid där nya metoder för intrång, exempelvis social engineering, hotar de allra flesta är integrerade säkerhetsrutiner en ickefråga. För kandidater i rekryteringsprocesser är bakgrundskontroller ingenting märkligt, det är lika naturligt för dem som referenstagning eller personliga tester. Gå till dig själv och vänd gärna på situationen – hade du velat bli anställd av ett företag som inte genomför bakgrundskontroller?

Hon talar om vikten av en ny sorts ledarskap och om förväntningar.

– Som ledningsgrupp måste ni ta ställning förbi säkerhetsfrågan – nutidens arbetsgivare står för öppna och tydliga dialoger. Ett ansvarstagande för medarbetaren både som privatperson och anställd. Det sträcker sig förbi rekryteringsprocessen vidare till frågor som transparens, personlig utveckling, värderingar och balans; genom att se till individens styrkor och behov får vi ut mest av varandra och de värden vi önskar bidra med till vår marknad och samhälle.

Avslutningsvis skickar Helena med några råd till de företag och branscher som precis har börjat överväga att ta ett större grepp kring bakgrundskontroller.

– Om ni anlitar rekryteringsbolag och inte har en egen process för bakgrundkontroller – kräv att det ingår. Det borde vara en självklar del av deras erbjudande, snarare än ett mervärde. För er som anlitar en leverantör av bakgrundskontroller: Besluta först vilka områden och risker som är viktigast för er att hantera och undersök marknaden. Det finns en markant nivåskillnad på de olika aktörerna. Fråga vad som ingår i kontrollerna, behöver de anpassas efter er bransch? Återigen vill jag lyfta öppenhet och transparens – be om referenser. Kom ihåg att valet kan få direkta konsekvenser för er verksamhet och personal, avslutar Helena.

Vill du veta mer?

Fyll i vår intresseanmälan för mer information om priser och hur en bakgrundskontroll kan skapa en större trygghet i er rekryteringsprocess!