Får kandidaten tacka nej till en bakgrundskontroll?

Marie Henriksson, produktionschef på ToFindOut, reder ut frågetecken kring det faktum att kandidatens samtycke styr bakgrundskontrollprocessen.

Nästan alla sorters bakgrundskontroller bygger helt och fullt på inhämtandet av offentliga uppgifter. I botten handlar det om att säkerställa att personen är vem den utger sig för att vara. Allra vanligast är att kandidaten heter, bor och jobbar med det som uppgivits.

Trots att de allra flesta kandidater är positiva till att den nya arbetsgivaren genomför bakgrundskontrollen är undrar de ofta vad som granskas och om det är frivilligt att delta. Det korta svaret är: Självklart. En bakgrundskontroll kan inte genomföras utan kandidatens samtycke. Ett nej kan innebära att den nya arbetsgivaren väljer att inte gå vidare med rekryteringsprocessen. Idag är det vanligt med policys som innebär att anställningsavtal inte kan utfärdas om kandidaten inte först genomgått bakgrundskontrollprocessen.

Vi har ställt några av de vanligaste frågorna kring kandidatens samtycke till Marie Henriksson. Marie är chef över ToFindOut’s researchavdelning och har arbetat på bolaget sedan 2011.

När en kandidat tackar nej, vad brukar det bero på?

– En kandidat kan – möjligen – tacka nej till bakgrundskontroll då man tror att det som eventuellt kommer dyka upp i ens bakgrundskontroll blir ett hinder från att bli anställd. Alternativt tackar man nej då man upplever att en bakgrundskontroll är integritetskränkande och därmed avstår från att söka tjänsten. Öppenhet, dialog och transparens mellan arbetsgivare och kandidat är ofta nyckeln till en lyckad bakgrundskontrollprocess. Inställningen bör vara att en bakgrundskontroll inte är något man utsätts för, utan något man medverkar till, säger Marie.

Hur ska man tänka och agera om drömkandidaten tackar nej till en bakgrundskontroll? Är en policy alltid att föredra, eller kan man ibland se mellan fingrarna?

– Om en intern policy finns inom bolaget är bakgrundskontrollen ofta en förutsättning för att kandidaten ska gå vidare i processen, förklarar Marie. Inga enskilda bedömningar kan göras om kandidaten väljer att tacka nej. Om en policy finns innebär det att även kandidatens framtida kollegor har genomgått samma procedur. Det kan vara klokt att man, på ett tydligt sätt, förmedlar det till kandidaten. Man får heller inte glömma att bakgrundskontrollen är en del av rekryteringsprocessen och en viktig pusselbit för helhetsbedömningen.

För arbetsgivare som inte har en tydlig policy kring när bakgrundskontroller sker är det svårare att rådge, förklarar Marie. Utan en förutbestämd process blir genomförandet av granskningen godtycklig.

– Om policy inte finns är det ett ställningstagande man får ta som arbetsgivare och att man då är medveten om vilka konsekvenser det kan få att inte genomföra bakgrundskontroll, understryker hon.

Vilka tips har du till företag som vill förekomma ett nekat samtycke? Hur förbereder man kandidaten bäst?

– Säkerställ att ni har varit tillräckligt tydliga i dialogen om att en bakgrundskontroll kommer att genomföras och varför ni vill göra den. Det är alltid en god idé att informera kandidaten så tidigt som möjligt i rekryteringsprocessen. Det finns då gott om tid och möjlighet för kandidaten att ställa frågor om processen till arbetsgivaren, alternativt till oss på ToFindOut, vilket inger ett större förtroende. Vår kandidatenkät visar en tydlig koppling mellan hur tidigt i processen information ges och hur positivt inställd kandidaten är till bakgrundskontrollen.

Avslutningsvis lyfter Marie vikten av att, som arbetsgivare, möjliggöra ett ärligt samtal – kandidat och chef emellan.

– Det är viktigt att man som kandidat får möjlighet att förekomma bakgrundskontrollen, det vill säga själv berätta och resonera kring eventuell information som kan komma att uppdagas i en bakgrundskontroll. Det samtalet uppskattas ofta av våra uppdragsgivare, det skapar en ömsesidig pålitlighet. Bakgrundskontrollen kan sedan bekräfta eller dementera det som framkommit i en dialog mellan kandidaten och arbetsgivaren. Man får sedan ta ställning till om det som eventuellt framkommit i en bakgrundskontroll föranleder ett nej, alternativt inte anses relevant för den sökta tjänsten, avslutar Marie.

Vill du veta mer?

Fyll i vår intresseanmälan för mer information om priser och hur en bakgrundskontroll kan skapa en större trygghet i er rekryteringsprocess!

Intresseanmälan